Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, σεβαστοί Μοναχοί και Μοναχές, ποίαν Ορθοδοξία εορτάζουμε σήμερα;


Σήμερα ημέρα της Ορθοδοξίας ευρισκόμεθα στον ιερό τούτο ναό να εορτάσουμε όλοι μαζί την νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων.
Όλοι μαζί:  «Τι καλόν το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό» Ψαλμοί 133:1
Όλοι μαζί: Να ενθυμηθούμε το αίμα που έχυσαν οι Άγιοι της Πίστεώς μας προκειμένου να διατηρηθεί  ανόθευτα αιωνίως   « η άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις» Ιούδα:3.
Όλοι μαζί: Να υμνήσαμε τους Αγίους της Ορθοδοξίας που έδωσαν την ζωή τους να μην μετατεθούν τα όρια της Πίστεώς μας, «μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο οι πατέρες σου» Παρ.ΚΒ:28.
Όλοι μαζί: Κλήρος και Λαός να διακηρύξουμε ότι κρατούμε την Ορθοδοξία μας «καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ’ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του λόγου» Λουκά:Α:2.
Αλλά Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, σεβαστοί Μοναχοί και Μοναχές,
ποίαν Ορθοδοξία εορτάζουμε σήμερα; Την Ορθοδοξία της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Συμβόλου της Πίστεώς μας ή την Ορθοδοξία που έχετε προδώσει και εισαγάγατε εις το Καναδικό Συμβούλιο «Εκκλησιών» ως ισότιμο μέλος  (θεωρία των κλάδων) ;
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία των Επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με τη συμφωνία του Μπαλαμάντ ( 17 -24 Ιουνίου 1993) των  «αδελφών Εκκλησιών» όπου την αιρετική Παπική  «Εκκλησία» εξωμοιώσατε με την Ορθόδοξη Εκκλησία;
Εορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία της  Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ή την  Ορθοδοξία που προδώσατε με την συμφωνία του Σαμπεζύ-Γενεύης ( Συμφωνητικό Νοεμβρίου 1990), όπου μετά από 15 αιώνες “ ανακαλύψατε”  ότι ουδεμία διαφορά υπάρχει μεταξύ Ορθοδοξίας και Μονοφυσιτισμού;
Eορτάζουμε σήμερα την Ορθοδοξία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: Τον Πάπα να καταράσθε, ή την «Ορθοδοξία» όλων των Ταγών των τοπικών «Ορθοδόξων» Εκκλησιών των ομονοούντων και κοινωνούντων με τον λατινόφρονα εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της, κ. Βαρθολομαίο;  «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου…..»
Κατόπιν όλων αυτών εμείς, ο πιστός λαός του Κυρίου, καταγγέλλουμε την λανθασμένη πορεία των «Ορθοδόξων» Κληρικών, Μοναχών, και Λαϊκών, που δεν έχουν αφήσει τίποτε όρθιο από την Αγίαν Πίστη μας, και διακηρύττουμε την αφοσίωσή μας εις την Ορθόδοξη  πίστιη μας εις την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Δηλώνουμε δε με ιεράν συγκίνησιν, ότι την αγιωτάτην του Χριστού Εκκλησίαν μας, θα κρατήσουμε αμετακίνητον και την Ορθόδοξον Πίστιν απαραχάρακτον, όπως μας την παρέδωσε ο Κύριος και οι Απόστολοι. Θα μείνουμε μέχρι θανάτου σταθεροί εις την Εκκλησίαν του Χριστού, της οποίας  « πύλαι Άδου ου κατισχύσουσι»  Ματθ. ΙΣΤ:18. Δεν θα αφήσωμε την Ορθοδοξίαν μας, να την βεβηλώση ο επάρατος παπο-Οικουμενισμός σας.

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: η σιωπή είναι το τρίτο είδος της Αθεΐας

"Των της Ορθοδοξίας προμάχων και διδασκάλων αιωνία η μνήμη" (Συνοδ. Ορθοδοξίας)

Εκ της Ελληνοκαναδικής Αδελφότητας «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ»
ΜΟΝΤΡΕΑΛ  ΚΑΝΑΔΑ

H Πίστις του λαού μας την Μεγάλην Εβδομάδα --- του Φώτη Κόντογλου


«Εκείνοι οι απλοϊκοί άνθρωποι, εκείνα τα αγράμματα γεροντάκια και οι γριούλες, που τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Βδομάδα βρίσκονται όλη μέρα στην εκκλησία, ζήσανε από τα μικρά τους χρόνια εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και καταλάβανε αυτό το χαροποιόν πένθος, που δεν το καταλάβανε, αλίμονο, οι σπουδαγμένοι μας, που θέλουνε να τους διδάξουμε, αντί να διδαχθούνε απ΄ αυτούς. Τώρα τις μέρες της Σαρακοστής, της Μεγάλης Βδομάδας και του Πάσχα πορεύονται μαζί με τον Χριστό, ακολουθάνε ολοένα από πίσω του, αληθινά, όχι φανταστικά, ακούγοντάς Τον να λέγη:

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.


Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Τη ΚΔ΄ (24η) του Φεβρουαρίου, γέγονεν η πρώτη και Δευτέρα εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.                                                                                                                                            

Η Τιμία αύτη και Αγγέλοις αιδέσιμος του θείου Προδρόμου Κεφαλή πρώτον μεν ευρέθη εν τω οίκω του Ηρώδου, δι’ επιφανείας και αποκαλύψεως του ιδίου Τιμίου Προδρόμου, εις δύο Μοναχούς, οι οποίοι μετέβαινον εις προσκύνησιν του ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, έλαβε δε ταύτην παρά των Μοναχών εκείνων εις κεραμεύς και την μετέφερεν εις την Έμεσαν· αισθανθείς δε εκείνος, ότι δια της Αγίας Κάρας έλαβεν ευτυχίαν, ετίμα αυτήν εξαιρέτως και όταν έμελλε να αποθάνη, την αφήκεν εις την αδελφήν του, παραγγείλας εις αυτήν να μη την μετατοπίση ούτε να την δείξη εις άλλον, αλλά να την τιμά και να την προσκυνή.

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΔΑΜΙΑΝΟΥ του εν τοις ορίοις της κατά τον Άθω Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου κατά την τοποθεσίαν της Σαμαρείας ασκήσαντος και εν ειρήνη τελειωθέντος κατά το έτος ασπ΄ (1280).


Δαμιανός ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών ο Εσφιγμενίτης ποίαν πατρίδα είχε και ποίους γεννήτορας, ο πανδαμάτωρ χρόνος ουδέν υπόμνημα άφησεν εις ημάς. Πιθανόν δε να εσώζοντο τοιαύτα, αλλ’ αι επάλληλοι καταδρομαί, πυρκαϊαί και ερημώσεις, ας κατά καιρούς υπέστη το πολύαθλον τούτο Κοινόβιον του Εσφιγμένου, εξηφάνισαν και απώλεσαν όχι μόνον τα ιερά αυτού κειμήλια και σκεύη της Εκκλησίας, αλλά και διαφόρους κώδικας, χρυσόβουλλα και διάφορα έγγραφα και μένει ήδη απογεγυμνωμένον των τοιούτων. Πιθανόν λοιπόν μετ’ αυτών να συνηφανίσθησαν και τα του Αγίου τούτου υπομνήματα αν, ως είπομεν, εσώζοντο τοιαύτα.

Τη αυτή ημέρα ΚΓ΄ (23ην) Φεβρουαρίου, η Αγία ΓΟΡΓΟΝΙΑ, η αδελφή Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται.


Γοργονία η μακαρία Μήτηρ ημών, η αδελφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πατρίδα είχε την Ναζιανζόν της Καισαρείας, καθώς και ο αδελφός της θείος Γρηγόριος· και ο μεν πατήρ αυτής ωνομάζετο και αυτός Γρηγόριος, η δε μήτηρ της Νόννα, ήτις ήτο Χριστιανή εκ γονέων και προγόνων· ο πατήρ αυτής ήτο από γονείς ειδωλολάτρας και αυτός ο ίδιος έμεινεν ικανόν καιρόν εις την πλάνην της ειδωλολατρίας, αλλά η ευλογημένη Νόννα η σύζυγός του μετεχειρίσθη πολλούς τρόπους, έως ότου τον έφερεν εις την Χριστιανικήν ευσέβειαν· διότι ήτο άνθρωπος αγαθής προαιρέσεως και προτού ακόμη γνωρίση την αλήθειαν και δι’ αυτό δεν αφήκεν ο Θεός αφώτιστον μίαν τοιαύτην αγαθήν ψυχήν. Μετά δε το Βάπτισμα τόσον διέλαμψεν εις τας αρετάς ο Γρηγόριος, ο πατήρ δηλαδή, ώστε εχειροτονήθη και Επίσκοπος της πατρίδος του Ναζιανζού. Η δε αξιοθαύμαστος Νόννα τόσην προσοχήν είχεν εις τα θεία και τόσην ευλάβειαν, ώστε, καθώς λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος, ο υιός της, ποτέ δεν εγύρισε την ράχιν της από το ανατολικόν μέρος της Εκκλησίας, όπου είναι η Αγία Τράπεζα, ποτέ δεν έπτυσε κάτω εις το έδαφος του Ναού, ποτέ δεν ωμίλησε μέσα εις την Εκκλησίαν εις τον καιρόν της Ακολουθίας ή εις άλλον καιρόν, μόνον έξω της Εκκλησίας, όταν ήτο μεγάλη ανάγκη να ομιλήση.

Τη αυτή ημέρα ΚΓ΄ (23η) του Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΖΕΒΙΝΑ και των μαθητών αυτού και Οσίων Πατέρων ημών ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΜΩΥΣΕΩΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΥ.


Ζεβινάς, Πολυχρόνιος, Μωϋσής και Δαμιανός οι Όσιοι Πατέρες ήσαν και ούτοι εκ της Συρίας, αναφέρει δε και τούτους ο σύγχρονος αυτών Θεοδώρητος. Και ο μεν θείος Ζεβινάς, κατασκευάσας επί όρους τινός κελλίον, υπεβάλλετο εν αυτώ εις ασκητικούς αγώνας μέχρι γήρατος. Υπερέβαλε δε όλους τους Οσίους του καιρού του κατά την υπομονήν, την οποίαν είχεν εν τη αγία προσευχή, ούτως ώστε, επειδή ένεκα του γήρατος δεν ηδύνατο να προσεύχηται όρθιος, προσηύχετο και εδοξολόγει τον Θεόν, ο αοίδιμος, στηριζόμενος επί της βακτηρίας του. Ζήσας όθεν με θαυμασίαν και θεάρεστον ζωήν, ανεχώρησεν από τον παρόντα βίον και απήλθε προς Κύριον.

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, 17:00 μμ. ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

ΟΧΙ στη ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του Θέατρου "ΑΚΡΟΠΟΛ"

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΡΟΠΟΛ"

ΟΔΟΣ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9, στάση μετρό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:00 μμ 


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=13792&p=36268#p36268

Η Αποτείχιση, η κληρονομιά της Γατζέας και ο κ. Σαραντίδης

Εἶναι γεγονὸς ὅτι μέσα ἀπὸ πολλὰ κείμενα, προσωπικὴ μελέτη καὶ ἀγῶνες (κυρίως καὶ πρωτίστως τοῦ π. Εὐθυμίου) παρουσιάσαμε διὰ τοῦ ἱστολογίου τὴν διαχρονική –φανερὴ κι ὄχι κρυμμένη– θέση καὶ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν αἵρεση, βοηθούμενοι ἀπὸ συζητήσεις μὲ ἀδελφούς, ἀπὸ συγγραφὲς ἀδελφῶν καὶ Πατέρων (παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων) καὶ ἀποτειχιστήκαμε προσπαθώντας νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν Πατερικὴ διδασκαλία. Καὶ τὴν ἀκολουθήσαμε πιστὰ στὴνἈκρίβεια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ παραθεωρήσουμε καὶ τὴν ἐπιτρεπόμενη ἀπὸ τοὺς ΠατέρεςΟἰκονομία. Ταυτόχρονα, διαπιστώνοντας τὴν διαστροφῆς τῆς διαχρονικῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, δὲν παραλείψαμε νὰ ἀσκήσουμε κατὰ χρέος θεμιτὸ ἔλεγχο (κι ὄχι καταδίκη, ὅπως μερικοὶ μᾶς κατηγοροῦν). Καταστήσαμε τὴν διδασκαλία αὐτὴ τῶν Ἁγίων γνωστὴ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὶς ἀγνοοῦσαν –καὶ ἐμμένουμε σ’ αὐτὴσταθερά– χωρὶς κάποιοι νὰ θελήσουν ἢ νὰ μπορέσουν νὰ ἀμφισβητήσουν ἁγιογραφικὰ τὶς θέσεις αὐτὲς περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου, παρὰ μόνο μὲ ἀφορισμοὺς καὶ ἐπιχειρήματα τοῦ μυαλοῦ τους. Στὴν πορεία τὴν ἀκολούθησαν καὶ κάποιοι ἄλλοι.

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ -- Σωματεῖον οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»


23.2.2018

1.Εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018 (21.2.2018), ὑπὸ τὸν τίτλον «Δυὸ γαϊδάροι μάλωναν σὲ ξένον ἀχυρῶνα» δὲν ἠθέλαμε νὰ κουράσωμε περισσότερο τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες - ἀναγνῶστες καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐγράφαμε πολύ περιληπτικῶς καὶ εἴχαμε παράπονα ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ὀλιγογραμμάτους, διότι μερικὰ  ἦσαν ἀκαταλαβίστικα, διότι ἦταν γραμμένα εἰς τὴν καθαρὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν (καθαρεύουσαν).
2.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπιβάλλεται νὰ ξανατονίσωμε ὅτι οἱ Ἐθνοπατέρες  διαπράττουν εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα, ὡς παραδείγματος χάριν:
α. νὰ μὴ ὑπάρχῃ ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀντὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται ἐργατικὰ χέρια – τεχνίτες, ὀρθόδοξα - δηλαδὴ σωστὰ ἐκπαιδευμένοι, συνεχίζουν νὰ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὶς βιομηχανίες ἡμιμαθῶν Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καὶ Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως χωρὶς ὀρθὴν ἐκλαϊκευμένην θεωρητικὴν κατάρτησι καὶ σχεδὸν καθόλου πρακτικὴν ἐξάσκησι, ὅπως γίνεται σὲ χρηστὰ κράτη δικαίου καὶ σὲ ὀργανωμένες κοινωνίες.